1544 routes

Route Grade Area Sector Stone Date
E5 5.5 Stardalur Austurhamrar E 6. December, 2014 T p
E4 5.4 Stardalur Austurhamrar E 6. December, 2014 T p
E3 5.6 Stardalur Austurhamrar E 6. December, 2014 T p
E2 5.4 Stardalur Austurhamrar E 6. December, 2014 T p
Undir sama þaki (hægri) 5.7 Stardalur Leikhúsið E 6. December, 2014 T p
Svartidauði 5.10d Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Aría 5.11a Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Ópera 5.10a Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Efri svalir 5.7 Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Stúkan 5.6 Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Hvíslarinn (hægri) 5.4 Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Leikhúsgryfjan 5.7 Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Að tjaldbaki Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Kamburinn 5.6 Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Leikvöllurinn 5.6 Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
D1 5.3 Stardalur Leikhúsið D 6. December, 2014 T p
Stallar 5.3 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Ungmenni 5.4 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Klassísk 5.8 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Þak Jóa brúna 5.8 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Lítið skinmiklar skúrir 5.9 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Snösin 5.6 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Nösin 5.9 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Örvænting 5.10a Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Sónata 5.11b Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Hvíti depillinn 5.10a Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Veltikarl 5.10a Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Beint af augum 5.9 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
C9 5.7 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Upprisan II 5.8 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Upprisan III 5.8 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Upprisan 5.6 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Klaufin 5.10a Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Nýdauður 5.6 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Rispan 5.10a Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Óljós endalok 5.3 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Stubbur (hrunin) 5.7 Stardalur Miðhamarar C 6. December, 2014 T p
Óvænt endalok 5.6 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Flagið 5.8 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
7-up sykurskert 5.5 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
7-up 5.7 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Gegnumbrot 5.10b Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p v
Lucifer 5.8 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Skráman 5.8 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Sveittir fingur 5.6 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Flögurnar 5.4 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Flauelsleiðin 5.10a Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Stikan 5.5 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Jaðar 5.7 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Eftirmáli 5.9 Stardalur Miðvesturhamrar B 6. December, 2014 T p
Skip to toolbar